Algemene Voorwaarden

  1. 12supply.com
  2. Gebruikers
  3. Experts
  4. Aansprakelijkheid
  5. Vrijwaring
  6. Toegepast Recht

1. 12supply.com

12supply.com faciliteert een online platform waar gebruikers met experts kunnen samenwerken om de beste technische producten of aanbieders te vinden. De website is eigendom van 12supply.com vof (12supply.com). Op het gebruik van deze website (www.12supply.com en al haar gerelateerde- en subdomeinen) en de daarop aangeboden inhoud, producten en diensten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website en/of de producten en/of de diensten aanvaardt u deze gebruiksvoorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven. Mocht u niet met deze voorwaarden kunnen instemmen, dan kunt u geen gebruik maken van deze website en de daarop aangeboden producten en diensten. 12supply.com behoudt het recht om ten alle tijden deze voorwaarden te veranderen, daarom is het belangrijk dat u regelmatig de voorwaarden leest.

2. Gebruikers

2.1. Producten vinden met een vindersloon

Bij 12supply.com specificeren klanten (de “gebruikers”) een gezocht technisch onderdeel, en betalen een vindersloon aan één van de technische experts aangesloten bij het platform (de “experts”) indien een oplossing wordt gevonden die voldoet aan de specificatie. Het vindersloon wordt in rekening gebracht door 12supply.com, voordat u de aanvraag publiceert. Er worden geen extra geldbedragen in rekening gebracht en u bent niet verplicht om technische producten (of andere aangeboden diensten of producten) te kopen. Zodra een expert een product heeft gevonden dat overeenkomt met alle opgestelde eisen, heeft de expert recht op het vindersloon minus commissiekosten. 12supply.com behoudt het recht om de hoogte van het vindersloon en de commissiekosten te veranderen. Uw persoons- en bezoekgegevens worden door 12supply.com verwerkt voor de administratie en uitvoering van de website en dienstverlening.

2.2. Vindersloon, no cure – no pay

Als geen oplossing wordt gevonden die overeenkomt met de eisen in uw specificatie binnen de termijn zoals vastgesteld in uw aanvraag, kunt u aanspraak maken op terugbetaling van het volledige vooraf betaalde bedrag van het vindersloon. Als een gedeeltelijk passende oplossing gevonden wordt, bepaalt u in goed overleg met de expert of het vindersloon al dan niet uitgekeerd wordt. U kunt een vervolgvraag aan de expert stellen als de oplossing niet compleet is. Als er een geschil tussen expert en gebruiker ontstaat, zal het management van de website als bemiddelaar optreden en een oplossing zoeken die redelijk en billijk is naar beide partijen. Als u niet binnen drie (3) werkdagen reageert nadat u een antwoord heeft ontvangen, behoudt de website het recht om het vindersloon aan de expert uit te keren. Indien de deadline van uw aanvraag, zoals bepaald in uw opdrachtomschrijving, is verstreken zonder dat u een passend antwoord van een expert heeft ontvangen, behoudt u het recht om het vindersloon terug op uw rekening gestort te krijgen. Het maximale bedrag dat kan worden teruggestort is het volledige bedrag van het vindersloon.

2.3. Technische producten en oplossingen

12supply.com richt zich op de markt van technische onderdelen en/of producten, maar verkoopt zelf geen technische onderdelen. U draagt volledige verantwoordelijkheid voor de beslissing om aanbevelingen van producten of diensten door 12supply.com of de experts aan te nemen. U bent nooit verplicht om producten die door experts gevonden worden te kopen. 12supply.com of de experts zijn nooit aansprakelijk te stellen voor de gevolgen van het gebruik van producten van derden. U bent vrij om elk type onderdeel te zoeken, maar het is strict verboden om producten te zoeken die in het land van uw jurisdictie illegaal zijn of verband houden met terroristische activiteiten. U bent zelf verantwoordelijk voor het bepalen of een aanvraag legaal is en ethisch verantwoord. 12supply.com heeft het recht om aanvragen te weigeren of verwijderen waarvan het vermoeden bestaat dat deze verband houden met illegale of anderszins onacceptabele activiteiten.

3. Experts

3.1. Producten vinden voor een vindersloon

12supply.com faciliteert een online platform waar aangesloten experts technische producten voor gebruikers kunnen vinden tegen betaling van een vindersloon. Experts kunnen geld verdienen met succesvol beantwoorde vragen. 12supply.com wil een zo goed mogelijke dienst aanbieden voor gebruikers en experts. We geven geen garantie aan experts dat gedane arbeid voor een klant altijd beloond wordt met een vindersloon. Als een andere expert sneller is, of uw antwoord komt niet volledig overeen met de specificatie, bestaat de kans dat het vindersloon niet aan u uitbetaald wordt. Als de klant uw antwoord accepteert, wordt het vindersloon op uw saldo gestort. Gebruikers hebben drie (3) werkdagen de tijd na ontvangst van een antwoord om een antwoord al dan niet te accepteren. Als de gebruiker niet reageert binnen deze tijd, wordt het vindersloon automatisch aan de expert toegekent. Een gebruiker kan een antwoord niet accepteren en de opdracht annuleren of om een iteratie vragen. Als de expert instemt met annulatie, wordt het vindersloon teruggestort naar de klant. Als de expert niet instemt met annulatie, zal het management van 12supply.com bepalen of het antwoord wel of niet overeenkomt met de specificatie en welke partij in het recht gesteld zal worden van het vindersloon.

3.2. Technische producten en oplossingen

Als expert heeft u een onafhankelijke positie. Het is niet toegestaan om producten aan te bevelen waar u een belang in heeft. Alle informatie die u verzamelt is naar waarheid en het is verboden om informatie te plaatsen die misleidend is, of inbreuk maakt op copyrights, of andere licenties, patenten of rechten. U bent zelf verantwoordelijk voor welk type producten u zoekt. Het is verboden om producten te zoeken of aan te bevelen die verband houden met illegale activiteiten, zoals bijvoorbeeld terrorisme, racisme of criminaliteit. Uitkering van uw saldo is pas mogelijk vanaf het minimale uitkeringsbedrag.

3.3. Expert lidmaatschap

Experts moeten zich registreren bij 12supply.com alvorens te worden toegelaten tot het platform. 12supply.com mag aanmeldingen weigeren, bijvoorbeeld als er getwijfeld wordt aan technische kennis of onafhankelijkheid. 12supply.com mag ten alle tijde expert accounts (tijdelijk) opschorten, blokkeren of verwijderen zonder oorzaak of kennisgeving. Dit kan gebeuren indien een expert deze voorwaarden schendt. Experts hebben als plicht om gebruikers altijd in een professionele en begripvolle manier te behandelen. Elk gedrag dat hier niet mee instemt, kan leiden tot opschorting van het expert account. In het geval dat een expert een geschil met een gebruiker heeft, dient deze direct contact op te nemen met 12supply en te wachten met verder contact met de gebruiker tot nader bericht.

4. Aansprakelijkheid

In geen geval zal 12supply.com aansprakelijk zijn voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit het gebruik van, onjuist gebruik van, misbruik van of toegang tot de website en/of diensten of enige informatie die hierop beschikbaar is. De totale aansprakelijkheid van 12supply.com kan nooit meer bedragen dan de hoogte van het betaalde vindersloon. 12supply.com is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door derden. 12supply.com doet haar best om de website zo goed mogelijk te beheren, maar is niet verantwoordelijk voor onjuiste informatie op de website. 12supply.com is niet aansprakelijk de kosten voor alternatieve producten of diensten, het tijdelijk onbeschikbaar zijn van gegevens, schade of verlies aan gegevens. 12supply.com is nooit verantwoordelijk voor de informatie die door gebruikers en experts uitwisselen.

5. Vrijwaring

U gaat akkoord dat u 12supply.com vrijwaart tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op 12supply.com zouden kunnen (proberen te) verhalen.

6. Toegepast recht

Alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgevers, experts, leveranciers en 12supply.com waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die verband houden met deze rechtsverhoudingen en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank Den Bosch, sector kanton, locatie Eindhoven.

Top